Política de qualitat2017-11-30T09:18:26+00:00

POLÍTICA DE QUALITAT

Missió

L’Escola Pia de Catalunya som una institució al servei de la societat, inspirada en l’esperit de l’evangeli, oberta a tothom i arrelada al país. Eduquem infants i joves per ajudar-los a créixer com a persones lliures i autònomes que, de manera crítica, puguin viure en comunitat i se sentin compromesos en la construcció d’un món més just, sostenible i en pau.

Valors

La nosta escola és:

 • OBERTA. Oferim un servei d’interès públic, que respon al dret que tota persona té a l’educació.

 • ACOLLIDORA. Promovem una relació propera i familiar entre les persones i un ambient que la fa possible

 • INNOVADORA. Adoptem mètodes didàctics pràctics i motivadors.

 • ARRELADA. Promovem el sentit de pertinença, el coneixement i l’estimació de la pròpia cultura.

 • TRANSFORMADORA. No ens limitem a reproduir models socials i culturals, sinó que generem el progrés de les persones i de la societat.

Visió

En el quadrienni 2015-2019 volem

 • Implementar a totes les etapes el “Projecte per la Interdisciplinarietat a l’aula” aprovat en la VII Assemblea de les IIEE.

 • Enfortir la participació de l’alumnat en cada institució educativa i en el Secretariat.

 • Desplegar el projecte compartit família-escola, en tot l’àmbit de les Institucions Educatives dels centres docents.

 • Vetllar per la continuïtat i la consolidació del treball de les dimensions interior, social i emocional a totes les etapes de totes les escoles.

 • Compartir el treball i els projectes de les IIEE a través de treball en xarxa.

 • Potenciar l’oferta formativa de les nostres escoles, sobretot en l’àmbit potsobligatori, per adequar-la a les noves necessitats de la societat i a la realitat de l’entorn proper.

 • Obrir les escoles al seu entorn més immediat per tal de donar resposta educativa a les necessitats dels col·lectius més vulnerables.

 • Garantir la igualtat d’oportunitats entre les escoles i alumnat de la nostra institució amb dificultats socioeconòmiques i educatives diverses.

La Política de l’EG es revisa cada quadrienni per adaptar-la al manament de l’Assemblea de les Institucions Educatives i als canvis que es poden produir.

El Secretari General i la Coordinació de l’Equip de Gestió es comprometen a comunicar la Política de Qualitat a tot el seu personal i a les escoles.

L’Equip de Gestió, com a part del Secretariat de les Institucions Educatives de l’Escola Pia de Catalunya, ens comprometem a participar activament en el desenvolupament i millora contínua de la qualitat dels nostres centres, tenint en compte les necessitats i expectatives de la nostra comunitat educativa i els requeriments de la normativa vigent.