Atenció a la diversitat

//Atenció a la diversitat

Gemma Baldrich, Responsable Departament d’Orientació, Escola Pia Balmes

“En l’anàlisi de la realitat a l’EPB, des d’un teixit que fa amable el conviure quotidià, heus ací dades per reflexionar i mostrar el terreny on som. Pensant, permeteu-me els lectors tocar de peus a terra sense fer volar coloms ni amagar el cap sota l’ala, vindria a ser: això és el que tenim. I què tenim?

– Tenim, des dels recursos personals, mestres i professors de l’Escola Pia Balmes adscrits al departament d’orientació amb dedicació horària a les classes de suport (franja lectiva) i reforç (franja no lectiva); vetlladors-zeladors-educador especialitzat (a l’aula ordinària i també en el temps de migdia); hores setmanals CEPSIR de logopeda i mestra d’educació especial per part de la Fundació Aspasim per a l’alumnat greument discapacitat; fisioterapeuta setmanal facilitat per l’EAP del districte; psicòlogues escolars; servei trimestral d’assistents socials i educadors; servei semestral de la fundació ONCE per a alumnat amb discapacitat visual i del SEEM per a alumnat motòric i amb diversitat funcional

– Tenim, des dels recursos materials, aula de suport, amb el projecte d’avançar cap a una aula USEE properament.

– Tenim (i aquest és sens dubte el nostre diamant!) alumnes amb dictamen de diferents tipologies i graus de discapacitat; alumnes ingressats a centres hospitalaris i hospitals de dia; alumnes amb plans individualitzats de petita i gran modificació curricular; alumnes del programa de diversificació curricular d’ESO; alumnat nouvingut; alumnes d’absentisme escolar; alumnes amb retard en el desenvolupament per dèficits cognitius, culturals o emocionals; alumnes amb conductes disruptives a l’aula; alumnes amb dificultats d’aprenentatge i amb altes capacitats en àrees curriculars concretes; alumnes usuaris preferents d’ orientació psicopedagògica professional, acadèmica i laboral; alumnes… alumnes “nohihamanera” però sens dubte GRANS PERSONES, mereixedors de tot el nostre fer.

Tot plegat, nens i nenes, noies i nois agosarats, que equival a atrevits o audaços, a qui a nosaltres mestres ens pertoca menar per camins amb sortida, tot oferint oportunitats per no deixar enrere ningú, just quan el seu horitzó per a alguns coneix gran velocitat però per a altres gran lentitud. “

2018-01-25T11:15:12+00:00