El procés d’introducció del conjunt d’innovacions que suposa el nostre Projecte SUMMEM ha portat diversos contactes entre l’Escola Pia de Catalunya i el Grups de Recerca GRAD i GREUV de la UVic. En aquests contactes vam constatar que caldria fer una investigació sobre com les innovacions que s’estan desenvolupant reverteixen en una renovació del model d’ensenyament-aprenentatge orientat a promoure el desenvolupament de persones per ser ciutadans més competents, responsables i compromesos amb el seu context.
Alhora seria necessari avaluar com el procés de canvi incideix en els centres i en la  institució per fer avançar en la línia d’institucions compromeses amb la innovació i millora continuada dels processos educatius dels ciutadans. Aquesta tasca  de recerca va orientada a conèixer com el Projecte SUMMEM incideix en els aprenentatges dels alumnes, del  professorat, en el centres, en la institució i en les famílies.
Les finalitats d’aquesta recerca són:
I. Documentar el procés d’introducció, generalització i consolidació del projecte de millora SUMMEM per presentar-ho com a senya d’identitat educativa de la institució i oferir-ho com a referent del canvi educatiu.
II. Identificar i analitzar els canvis en els processos d’aprenentatge i els resultats acadèmics i en relació a les competències transversals ( actituds i habilitats de l’estil Metodològic de l’Escola Pia),   les pràctiques educatives i la gestió dels centres vinculats al projecte de millora SUMMEM.
III: Saber de forma objectiva  en quina mesura l’escola esdevé més inclusiva.
IV. Identificar els canvis en l’organització en relació a la relació entre ens diferents agents educatius.