En educació, com en molts altres àmbits, qualsevol transformació, millora o innovació que es vulgui fer des del rigor, ha o hauria d’anar acompanyada d’un procés d’avaluació que garanteixi la seva validesa d’acord amb els objectius proposats i sobretot que ajudi a millorar el camí que es va fent al llarg del propi procés.

És amb aquesta doble finalitat que, en iniciar el SUMMEM, ens vam proposar de fer un seguiment el més objectiu possible, de com anava evolucionant. Ens va semblar que seria bo i seriós de comptar amb una mirada externa que ens aportés objectivitat i validesa; per això vam demanar el suport a la Universitat de Vic i en concret a dos dels seus grups de recerca: el GRAD (Grup de Recerca d’Atenció a la Diversitat) liderat pel Dr. José Ramon Lago i del GREUV (Grup de Recerca Educativa) pel Dr. Antoni Tort Bardolet.

Des d’un inici estàvem convençuts que calia aprofitar aquesta oportunitat per implicar-hi persones de les nostres escoles a fi de crear aquesta cultura de pensament (recerca-avaluació-presa de decisions) en el si de la institució. És a dir, aprendre de la universitat per anar generant expertesa i metodologia reflexiva dins de les nostres pròpies escoles.

Precisament per això aquest procés vol tenir aquest doble valor que es podria definir com a «Aprenem, aprenent del SUMMEM».

Aprofito l’avinentesa per valorar molt positivament el significatiu nombre de persones de l’Escola Pia que van mostrar interès a participar-hi, fet que diu molt de la gent que formen part de la Institució.

Així doncs el grup d’investigació, compost per investigadors/es de la universitat, que en porta el lideratge i l’experiència, i les persones de l’Escola Pia que tot ajudant-los, aprenen i comparteixen coneixement, continua la feina encomanada, aquest curs ja dins del tercer any de recerca.

Fins ara, els dos informes que ens han presentat, fan una interessant reflexió del camí que hem seguit i del camí que encara ens cal i caldrà seguir, des dels inicis del SUMMEM fins ara. Informes que ens han ajudat i ajuden a cada escola a reflexionar i millorar en tot allò que es considera com a prioritari per a seguir avançant.

Es tracten d’unes aportacions valuoses que ens ajuden a fer una avaluació i una autoavaluació formativa de com anem treballant aquesta voluntat de transformació i actualització de l’ensenyament i l’aprenentatge que implica canvis amb profunditat a nivell d’aula i escola.

No esperem obtenir-ne un aprovat o un suspens, una acreditació del SUMMEM, una nota, sinó unes evidències objectives que ens ajudin i ens facin palès allà per on hem de continuar millorant i subratllin de manera clara i contrastada en tots els àmbits on encara tenim camí per recórrer.

Pere Vilaseca, Cap Àrea Projecte Educatiu

 

El projecte SUMMEM, en dos minuts; vídeo