Preinscripció
Batxillerat

QUÈ ÉS EL BATXILLERAT?

És una etapa educativa dins de l’Ensenyament Secundari Postobligatori a la qual hi pots accedir directament havent superat l’ESO. Prepara per a estudis posteriors (estudis superiors per a professionals i universitaris) i per a la vida laboral. S’hi pot estar escolaritzat 4 anys com a màxim.

QUIN TÍTOL S’OBTÉ EN ACABAR EL BATXILLERAT?

El títol de batxiller s’obté aprovant totes les matèries i és únic amb independència de la modalitat cursada.

QUÈ ES POT FER EN ACABAR EL BATXILLERAT?

  • Accedir a ensenyaments de formació professsional, artístics o esportius

  • Accedir a estudis universitaris, prèvia superació de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU)

  • Incorporar-se al món laboral

  • Autoocupació

COM ESTÀ ESTRUCTURAT ?

Ciències i tecnologia

La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a alumnes interessats per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis

Humanitats i ciències socials

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a alumnes amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

Arts

La modalitat d’arts s’adreça a persones interessades en els fenòmens artístics, caracteritzats per la sensibilitat, l’expressió i la creativitat; un alumne amb inquietuds, tot i que no necessàriament amb un perfil d’intèrpret entorn del món audiovisual, les arts gràfiques, el disseny, el patronatge, els mitjans de comunicació, la publicitat, les arts escèniques, la producció i gestió d’empreses del sector cultural o l’animació cultural i social. Aquesta modalitat no s’ofereix a tots els centres (consulta en el qüestionari en quins és cursa).

ESTRUCTURA GLOBAL

Malgrat que l’estructura estigui distribuïda en modalitats, des de qualsevol d’elles es pot accedir a qualsevol estudi universitari; però el propi sistema amb els paràmetres de ponderació (exposats a l’apartat de “Les PAU”) regula l’entrada d’alumnes de determinats currículums a uns estudis o altres..