Preinscripció
Batxillerat

LES PAU

La informació d’aquest apartat, en principi, és vàlida pels alumnes que acaben el 2n de Batxillerat el curs 2017-18. Per a la promoció 2017-19, caldrà estar pendent dels futurs ajustaments normatius (Ministeri d’Educació i Departament d’Ensenyament) del currículum actual per conèixer com serà la prova final i les PAU.

Quan l’alumne supera el Batxillerat, rep una Nota Global de Batxillerat, NBAT.

Per accedir a la universitat, és obligatòria la superació de les Proves d’Accés a la Universitat PAU. La Nota d’accés a la universitat, NAC, s’alimenta de la Nota Global de Batxillerat, NBAT, i la Qualificació de la Fase General, QFG, de les PAU. La màxima puntuació possible de la NAC és de 10 punts:

Les PAU es composen de dues parts: la Fase General (FG) que és obligatòria, i la Fase Específica (FE) que és voluntària. Per estudis universitaris en que la demanda no supera l’oferta de places, la Nota d’Accés (NAC) és suficient i llavors direm que la Nota de tall és de 5 punts.

Quan la demanda supera l’oferta, l’assignació de places es fa segons la nota obtinguda (els i les aspirants s’ordenen per nota i es van assignant les places), regint llavors la Nota d’Admissió, NAD, que es composa de la Nota d’Accés (NAC) i de la Fase Específica (FE) de les PAU. Quan es considera a Nota d’Admissió (NAD), la Nota de tall dels estudis en qüestió la marca l’últim alumne que ha obtingut l’última plaça d’aquests estudis. La màxima puntuació possible de la NAD és de 14 punts.

Els paràmetres de ponderació “a” i “b” tenen un valor mínim de 0,1 i un valor màxim de 0,2. Aquests paràmetres són justament els que decideixen les diferents universitats i que publiquen perquè siguin coneguts amb prou antelació.

Ponderació de matèries per les PAU (Informació provisional)

Determinades matèries donen punts addicionals per la Nota d’Admissió a determinats estudis universitaris.

Atenent a com es calcula la Nota d’Admissió (NAD), és clar que a l’hora de triar convé informar-se de quines són les matèries que, dins la Fase Específica (FE), ponderen donant “punts extra”. Les matèries que ponderen relacionades amb els estudis universitaris són publicades per les diverses universitats amb prou antelació.

Cal tenir present que des de qualsevol modalitat de Batxillerat, es pot accedir a qualsevol mena d’estudi universitari. Si més no, el propi sistema amb els paràmetres de ponderació, regula l’entrada d’alumnes de determinats currículums a uns estudis o altres.

Per conèixer les ponderacions del 2018 (per alumnes que han començat el Batxillerat el curs 16-17 i que faran les PAU 2018, segons darreres informacions ), clica aquí.
No disposem de dades per com serà la revalida i les PAU per la promoció 2017-2019.

Els diversos estudis estan ordenats per branques del coneixement, que no és més que una manera de classificar-los.