Preinscripció
Batxillerat

LA TRIA DE LES MATÈRIES

Què és el que s’ha de triar?

En primer lloc s’ha de triar la modalitat. Cada modalitat porta implícita, per llei, una matèria obligatòria (les escoles poden decidir-ne alguna més. Cal consultar amb cada escola). En segon lloc s’han de triar la resta de matèries de modalitat o específiques, sempre i quan, per la distribució horària i curricular de l’escola aquesta sigui possible.

Cal tenir present que des de qualsevol modalitat de Batxillerat, es pot accedir a qualsevol mena d’estudi universitari?

Si més no, el propi sistema amb els paràmetres de ponderació, regula l’entrada d’alumnes de determinats currículums a uns estudis o altres.

Quines poden ser les matèries a triar de cada modalitat?

No totes les combinacions de matèries de modalitat o específiques són possibles. Caldrà consultar l’oferta que els centres presenten per al conjunt de l’etapa, l’orientació acadèmica rebuda i els requisits de cada centre per regular l’oferta de matèries, per tant, no totes les matèries s’ofereixen en tots els centres, i tampoc totes les combinacions són possibles. 
Els centres disposen de la suficient autonomia a l’hora de planificar l’oferta curricular del batxillerat en funció de les necessitats de l’alumnat, el seu projecte educatiu, la tipologia de centre i el professorat de què disposi.

En blau les matèries comunes d’opció

 • Cultura audiovisual I i II
 • Dibuix artístic I i II
 • Dibuix tècnic I i II
 • Disseny II
 • Volum I
 • Anàlisi musical I i II
 • Anatomia aplicada I
 • Arts escèniques II
 • Llenguatge musical I
 • Literatura universal I
 • Literatura catalana
 • Literatura castellana
 • Història i Fonaments de l’Art I i II
 • Història Món Contemporani I
 • Biologia I i II
 • Ciències de la Terra i del medi ambient I i II
 • Dibuix tècnic I i II
 • Electrotècnia II
 • Física I i II
 • Matemàtiques I i II
 • Química I i II
 • Tecnologia industrial I i II
 • Economia I
 • Economia de l’empresa I i II
 • Geografia II
 • Grec I i II
 • Història de l’art II
 • Història del món contemporani I
 • Llatí I i II (humanitats)
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II (ciències socials)
 • Literatura universal
 • Literatura catalana
 • Literatura castellana
 • Segona llengua estrangera, que han d’oferir els centres educatius de dues o més línies, és a dir, centres on hi hagi dues o més classes de batxillerat per curs (1rA, 1rB…)
 • Estada a l’empresa, que han d’oferir tots els centres
 • Psicologia
 • Sociologia
 • Matèries d’altres modalitats
 • Matèries dissenyades pel centre educatiu
 • Tècniques d’expressió graficoplàstiques
 • Història de la música i de la dansa
 • Llengua i cultura occitanes
 • Cultura Religiosa

De quin assessorament disposo?

 • De la Coordinació de Batxillerat del centre
 • Del Tutor o Tutora

Un cop feta la tria, es pot canviar?

Durant el primer mes de clase es pot canviar de matèries i/o de modalitat (sempre que hi hagi places lliures en el destí).
En el pas de 1r curs a 2n curs es pot canviar de modalitat (cal conèixer els requisits legals necessaris per poder fer aquest canvi).

Quins criteris puc utilitzar per triar?

Tant per triar la modalitat com les matèries, cal atendre als següents criteris:

 • Les condicions de la normativa
 • Els propis interessos
 • L’ oferta curricular del centre
 • Si es creu oportú, cal tenir en compte la ponderació de les matèries per a l’accés a la universitat

Lògicament, els tres primers són els més importants: si la tria no s’ajusta a les condicions de la normativa, no és legal, i si la tria no està feta a partir dels propis interessos, difícilment tindrà sentit i sempre tenint present l’oferta curricular del centre. El quart hauria de ser el menys important però convé conèixer-lo, sobretot, per estudis que tenen una demanda alta.

EL TREBALL DE RECERCA

Aquest treball, que és obligatori, contribueix a desenvolupar la capacitat de recerca, imprescindible per afrontar amb èxit opcions acadèmiques i professionals posteriors. 

Aquest treball:

 • És una petita investigació

 • Pot estar emmarcat dins d’una matèria o pot ser interdisciplinari

 • Està dirigit per un professor/a – tutor/a

 • Té una durada d’unes 70 hores (sense assignació horària dins de l’horari lectiu) i representa el 10% de la qualificació final del batxillerat

 • Es presenta per escrit i oralment

 • Per norma general, es tracta d’un treball individual, llevat dels casos en què sigui necessari fer un treball de grup per la dinàmica de la recerca

 • S’avalua tenint en compte l’actuació de l’alumne/a durant la realització del treball, l’informe escrit i la presentació oral

Pots consultar aquest web per tenir més informació sobre el treball de recerca.