Pastoral

Plantejament General
     El nostre marc de referència, el nostre model d'educació i d'escola, recollit en el Caràcter Propi, opta per una educació humanista d'inspiració cristiana; un humanisme que es deixa, sense necessitat de dir-ho en cada moment, qüestionar i interpellar per l'estil de vida que ens proposa Jesús i l'estil d'educació que inicià Calassanç, a fi d'anar construint un món cada vegada més just.

I això ho fem possible:
-Sensibilitzant els nois i noies i els nostres joves sobre la dignitat de la persona.
-Potenciant tot allò que condueix a la solidaritat amb els altres, especialment amb els més pobres i marginats.
-Ajudant a fer entendre que és necessari i que val la pena treballar per millorar les estructures socials.
-Valorant la vida pròpia i la dels altres i el respecte com a eix fonamental de tota relació.
-Denunciant el criteri del "no s'hi pot fer res", que tot esforç per canviar un mateix i/o el món és inútil.
-Promovent el goig de viure, el gust per la bellesa i per l'art, les ganes d'aprendre, el sentit de responsabilitat i de gratitud.
-Procurant ser inconformistes i ajudant el nostre alumnat a ser crític.
-Volent donar un sentit a la vida, que vagi més enllà de la filosofia consumista, que provoca unes falses necessitats que mai no s'acaben, i que fa difícil tota possibilitat de silenci interior, de retrobament personal i de trobada amb el Déu de què ens ha parlat Jesús.
I tot això es concreta...
>>A nivell curricular :
-En la manera com ensenyem el nostre alumnat a aprendre.
-En les relacions personals.
-En com enfoquem l'acció tutorial.
-En el currículum de cultura religiosa.
-En les accions de solidaritat.
>>A nivell extracurricular:
-En les activitats en petit grup fora de l'horari escolar.
-Projecte Mou-te