Currículum

INFANTIL I PRIMÀRIA
Pel que fa als ensenyament infantil i primari, creiem que per a la primera d'aquestes etapes, els continguts "religiosos" no han de constituir un àrea específica, sinó impregnar tot l'aprenentatge, amb l'objectiu de desvetllar algunes actituds i capacitats "pre-religioses", com són l'admiració, l'agraïment, la no-violència... 
En l'ensenyament primari es pot fer un plantejament semblant al de l'ESO (considerant les dues etapes en un sentit cíclic), però a un nivell més elemental, que podria incloure una iniciació als elements fonamentals de l'experiència religiosa (imatges religioses, espais sagrats...) i una presentació dels principals personatges i fets relatius a les tres grans religions monoteistes.

ESO
A partir d'aquests criteris de fons, hem començat a concretar la nostra proposta en relació a l'ensenyament secundari obligatori, per al qual hem dissenyat un currículum unitari i transversal 

És unitari perquè presenta una panoràmica de les principals manifestacions del fenomen religiós en l'actualitat i dels seus diversos aspectes, comuns i específics. Anem des del "món de les religions" en general (elements comuns), a les "religions del món" en les seves formes concretes (elements específics), passant per un tractament més ampli de les tres religions monoteistes.

És transversal, perquè no es tracten les diverses religions successivament i per separat, sinó que es va fent una aproximació paral·lela i simultània a totes o algunes de les religions estudiades i a partir només, en cada cas, d'alguns aspectes determinats. El currículum consta dels 4 crèdits següents (un per a cada curs):

El currículum per a l'ESO consta dels 4 crèdits següents
    - A la recerca d'una "dimensió desconeguda" (El món de les religions).
    - El "trident" de les religions d'Occident (Moisès, Jesús i Mahoma).
    - Les "mil" cares de Déu (El pluralisme religiós en el món actual).
    - L'alegria de viure i creure en comunitat (Festes i celebracions religioses en el nostre món)

Disseny Curricular de l'ESO (Format PDF)

BATXILLERAT
El tractament de la temàtica religiosa feta en aquest currículum no és, evidentment, exhaustiu. Manquen alguns aspectes, que podrien constituir el contingut d'alguns crèdits a desenvolupar al llarg del batxillerat, com per exemple:
- Religió i Moral, al servei de la persona i de la societat
- El fet religiós i la cultura actual.
- Art i religió a la història d'occident.

Comments