Cultura religiosa

>> El nostre Estil > Pastoral > Cultura Religiosa per a tothom

A l'Escola Pia de Catalunya, entenem el sentit i el contingut de l'àrea de Religió com l'oferta als nostres alumnes d'una Cultura Religiosa integral, global i contextual: 

Integral
Integral, perquè entenem la cultura, no exclusivament com un bagatge erudit de coneixements i informacions fredes i merament teòriques, sinó com una aproximació a la realitat (en aquest cas, al fet religiós) des d'una perspectiva informativa, però també formativa, presentant no només les dades d'un dels principals patrimonis culturals de la humanitat, sinó ajudant a descobrir també la seva profunda significació antropològica i el seu gran valor humanitzador, tant a nivell individual com collectiu

Global

És a dir, referida a tot el fet religiós en general i a les seves múltiples expressions concretes, més enllà de delimitacions únicament confessionals i particularistes. L'actual fenomen del multiculturalisme i pluralisme religiós en el si de la nostra societat demana, cada vegada més, un plantejament d'aquest tema en tota la seva amplitud. En aquest context, el nostre currículum pretén ser un factor integrador. 

Contextual

Contextual, això és, fent més incidència en la modalitat religiosa que ha modelat bàsicament el nostre context immediat: la tradició judeocristiana.